Our Team

NIRAJ SRIVASTAVA

Founder & CEO

ZEENAT KAINAT

Managing Director

Vikas Singh

Sr. PHP & JAVA Developer

Sunny Saini

Sr. PHP Developer

Aishwarya Shekhawat

Sr. BDM

ABHISHEK PATHAK

Native & Hybrid Developer

Mayank Pandey

Sr. QA Engineer

Santosh Kumar

Sr. Web Designer

RAVINDRA KUMAR

Email Marketing Executive

AKSHAY KUMAR

Sr. IOS Developer

AKHIL KUMAR

Sr. SEO Executive

Sandeep Pal

Android Trainee

Avinash Prakash Yadav

Android Developer